Anunț angajare cercetător în Proiecte Europene de tip AAL

16 sept. Anunț angajare cercetător în Proiecte Europene de tip AAL

Anunț angajare cercetător în Proiecte Europene de tip AAL

Poziția: Cercetător principal (R3) sau Cercetător recunoscut (R2)

Norma întreagă de lucru:  8 ore pe zi

Tipul contractului: Permanent

Data începerii: octombrie 2018

Termenul de depunere a cererilor: 28 septembrie 2018

Descriere generală

Activități de cercetare și dezvoltare în domeniul sprijinirii îmbătrânirii active și sănătoase a persoanelor vârstnice prin dezvoltarea de soluții bazate pe TIC adaptate în mod special pentru nevoile și cerințele lor. Activitățile vor fi realizate în cadrul proiectelor AAL finanțate în prezent – PETAL, IOANNA, Ella4Life și SeniorTV, cu posibilitatea de a contribui și la proiectele viitoare.

Soluțiile respective sunt dezvoltate în cadrul programului AAL (Active and Assisted Living). Aceste inițiative primesc finanțare dublă (cercetarea este finanțată în comun de Agenția Națională de Finanțare – UEFISCDI și completată de Comisia Europeană). Programul AAL se concentrează în mod semnificativ asupra utilizatorilor. Prin urmare proiectele finanțate prevăd o serie de teste care să fie efectuate de utilizatorii finali ai produselor și serviciilor. Această cerință urmărește să contribuie la generarea de soluții cu un potențial de ajunge pe piață într-un interval de timp de 2-3 ani de la încheierea proiectelor.

Beneficii

Candidatul selectat va fi compensat financiar în conformitate cu nivelul de expertiză și cu bugetul proiectelor. Va avea acces la cele mai actualizate noutăți din domeniul îmbătrânirii active și va avea oportunitatea de a lucra într-un mediu internațional și diversificat (va interacționa cu persoane și organizații din diferite țări ale UE și cu diverse tipuri de expertize profesionale – tehnice, de afaceri, sociale, medicale, etc). Proiectul va sprijini participarea cercetătorilor la conferințele naționale și internaționale și la întâlnirile consorțiului din cadrul proiectului.

Criterii de eligibilitate

Pentru a ocupa acest post vacant, fiecare candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 1. are cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale UE sau state aparținând Spațiului Economic European și are domiciliul în România;
 2. cunoaște foarte bine limba română, scrisă și vorbită;
 3. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care aplică, confirmat prin certificatul medical emis de medicul de familie sau de unitățile medicale autorizate;
 4. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, vechimea sau alte condiții specifice conform cerințelor postului vacant;
 5. nu are un cazier judiciar

Procesul de selecție

 1. Evaluarea internă și selectarea dosarelor solicitantului – eliminatoriu
 2. Interviu plus examinare scrisă în vederea evaluării nivelului cunoștințelor în limba engleză
 3. Depunerea tuturor documentelor necesare pentru angajare de către candidatul selectat
 4. Candidații vor depune prin e-mail la office@brainaging.ro un dosar de concurs care conține următoarele documente (sub formă de fișiere PDF):
 5. o scrisoare de intenție care detaliază raționamentul si motivația pentru care candidează (în format liber)
 6. un CV în format Europass, inclusiv cu lista de publicații științifice – dacă există
 7. copii scanate ale documentelor care atestă nivelul de studii și alte documente care atestă specializări relevante
 8. cazierul judiciar SAU o declarație pe proprie răspundere că nu au un cazier judiciar care să-i facă incompatibili cu poziția pentru care candidează

Data limită de depunere a cererilor: 28.09.2018

 1. Interviul și testul scris al candidaților selectați vor avea loc în prima săptămână din luna octombrie 2018 la sediul nostru (Fundația Ana Aslan International) din str. Spătarului. 3A, Sector 2, București; fiecare candidat va fi anunțat din timp cu privire la ora propusă a interviurilor.
 2. Decizia privind rezultatul selecției va fi comunicată tuturor candidaților pana pe data de 12.10.2018
 3. Candidatul selectat va fi ulterior invitat să furnizeze toate documentele legale necesare pentru a fi angajat și să semneze contractul de muncă.

Cerințe pentru poziția vacantă

NIVEL NECESAR DE EDUCAȚIE

Doctorand sau echivalent: preferabil (dar nu exclusiv) în științe medicale, sociale sau de informatică (cu un interes specific pentru interacțiunea om-calculator)

LIMBI CUNOSCUTE

ENGLEZA: Nivel avansat (expert) atât în vorbire, cât și în scris – nivel minim C1 conform normelor CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)

Competențe / calificări

 • Expertiză semnificativă în desfășurarea activităților de cercetare de birou precum și pe teren – familiarizat cu metode de cercetare precum ar fi chestionare, interviuri și focus-grupuri;
 • Cunoștințe solide de utilizare ale computerului;
 • Cunoștințe în redactarea de rapoarte și lucrări științifice în domeniul de interes;
 • Abilitatea de a lucra în cadrul unei echipe și, de asemenea în mod individual, pe sarcinile atribuite – auto-disciplină dovedită și angajament de a respecta termenele limită; o atenție deosebită la detalii;
 • Deschis pentru a învăța noi abilități și pentru a se familiariza cu concepte noi.

 

Cerințe specifice

Responsabilități principale ale postului:

 • efectuează activități de cercetare de birou, utilizând surse naționale și internaționale relevante, în scopul identificării datelor existente referitor la profilul, nevoile și cerințele utilizatorului;
 • elaborează / contribuie la metodologia cercetării de teren cu scopul de a valida și cristaliza în profunzime profilul, nevoile și cerințele specifice ale utilizatorului;
 • implementează metodologia stabilită pentru cercetarea pe teren (ex: chestionare, interviuri, focus grupuri), contribuie la colectarea datelor și efectuează interpretarea / analiza finală a rezultatelor, concretizate în rapoartele specifice descrise în fiecare dintre proiecte;
 • elaborează / contribuie la metodologia / planul de testare internă și / sau pe teren de către utilizatorii finali, așa cum este specificat în fiecare dintre aceste proiecte
 • elaborează / contribuie la documentația de instruire specifică pentru utilizatorii finali, referitoare la testarea prototipurilor dezvoltate în proiect;
 • colaborează îndeaproape cu utilizatorii finali și cu partenerii tehnici pentru punerea în aplicare a sesiunilor de testare pilot pentru prototipurile dezvoltate în mod iterativ – este implicat în recrutarea și selecția utilizatorilor finali, în trainingul și în asistarea lor pe timpul sesiunilor de testare pe teren;
 • colectează, centralizează și interpretează rezultatele din sesiunile de testare pilot
 • participă la elaborarea lucrărilor științifice necesare pentru diseminarea rezultatelor obținute; identifică și sugerează cele mai adecvate publicații / evenimente pentru a obține cel mai bun impact în diseminarea rezultatelor proiectului;
 • contribuie la identificarea părților interesate relevante, dezvoltă și / sau menține relațiile cu fiecare dintre ele după cum s-a convenit în cadrul echipelor de proiecte;
 • efectuează sarcini permanente sau ocazionale distribuite în cadrul proiectului;
 • participă la întâlnirile consorțiilor (atât la cele fizice precum și la cele online), convenite prin procedurile de management ale proiectelor;
 • asigură contribuția științifică la rapoartele științifice și tehnice trimise anual (STR) și la raportul final de activitate solicitat de autoritatea de finanțare pentru fiecare proiect AAL

 

Hiring announcement for researcher in EU projects of AAL type

Position: Senior Researcher (R3) or Recognized Researcher (R2)

Job status: Full-time 8 hours per day

Type of contract: Permanent

Date of start: October 2018

Application deadline: 28 September 2018

 

General description

Research and development activities in the field of supporting the active and healthy aging of seniors through the development of ICT-based solutions specially adapted for their needs and requirements. Activities will be performed within the currently funded AAL projects – PETAL, IOANNA, Ella4Life and SeniorTV, with the possibility to contribute also to future projects.

The respective solutions are developed within the AAL (Active and Assisted Living) Programme. These initiatives receive double funding (research is funded jointly by the National Funding Agency – UEFISCDI and complemented by the European Commission). The AAL Programme focuses significantly on users. It means that the funded projects must foresee a series of tests to carry out by the final users of the products and the services. This is a requirement that aims at helping to generate solutions with a potential market in a timeframe of 2-3 years after the end of the projects.

Benefits

The successful candidate will be compensated financially in accordance with the level of expertise and the budget of the projects. She/he will have access to the most updated novelties in the field of active aging and will have the opportunity to work in an international and diversified environment (will interact with people and organizations from different EU countries and with various backgrounds – technical, business, social, medical, etc). The project will support the attendance of the researchers at national and international conferences and consortium meetings in the frame of the project.

Eligibility criteria

To fill this vacant post, candidates must meet the following general conditions:

 1. a) has Romanian citizenship, citizenship of other EU Member States or states belonging to the European Economic Area and domicile in Romania;
 2. b) knows very well the Romanian language, written and spoken;
 3. d) has a state of health corresponding to the position for which he / she is applying, certified on the basis of the medical certificate issued by the family doctor or the authorized health care units;
 4. e) fulfils the conditions of studies and, depending on the case, seniority or other specific conditions according to the requirements of the job offering;
 5. f) has no criminal record.

Selection process

 1. In-house assessment and selection of the applicant’s dossiers – eliminatory
 2. Interview plus written test regarding the level of English knowledge
 3. Submission of all required documents needed for hiring from the selected candidate
 4. Candidates will submit by email at office@brainaging.ro a competition dossier containing the following documents (as PDF files):
 5. a cover letter detailing the rationale and motivation for their application to this contest (free format)
 6. a resume / CV in Europass format, including the scientific publication list – if exists
 7. scanned copies of documents attesting the level of studies and other documents attesting relevant specializations
 8. the criminal record OR a statement on her/his own responsibility that she/he has no criminal record that renders her/him incompatible with the job that is applying for

Final date for sending applications: 28.09.2018

 1. Interview and written test of the selected candidates will take place on the first week of October 2018 in our premises (Fundatia Ana Aslan International) from Spatarului str. No. 3A, Sector 2, Bucharest; each candidate will be announced in due time about the proposed time of their interviews.
 2. Decision regarding the selection’s outcome will be communicated to all candidates on the 12.10.2018
 3. The selected candidate will afterwards be invited to provide all the legal documents needed for being hired and to sign the employment contract.

Offer Requirements

REQUIRED EDUCATION LEVEL

PhD graduate or equivalent: preferably (but not exclusive) in Medical, Social or Computer

Sciences (with specific interest on human-computer interaction)

REQUIRED LANGUAGES

ENGLISH: Proficient both in speaking and writing – minimum C1 level according to the CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) descriptors

Skills/Qualifications

 • Significant expertise in running desk and field research activities – familiar with research methods such as questionnaires, interviews and focus groups;
 • Sound level of computer literacy;
 • Knowledgeable in drafting reports and scientific papers in the field of interest;
 • Ability to work within a team and also individually on assigned tasks – proven self-discipline and commitment in keeping deadlines; astute attention to details
 • Open to learn new skills and get familiarized with novel concepts.

Specific Requirements

Main responsibilities of the position:

 • Performs desk research activities from national and international relevant sources with the purpose of identifying existing data on the user profile, needs and requirements
 • Elaborates /contributes to the methodology of the field research with the purpose of validating and further crystalizing the specific user profile, needs and requirements
 • Implements the established methodology for field research (e.g. questionnaires, interviews, focus groups), contributes to the collection of data and performs the interpretation/final analysis of the findings, concretized in specific deliverables as described in each of the projects
 • Elaborates /contributes to the methodology/plan of the lab and/or field pilot testing by the end-users as specified in each of the projects
 • Elaborates / contributes to the specific training documentation for the end-users, related to the testing of the prototypes developed in the project;
 • Works closely with the end-users and the technical partners in the implementation of the field pilot testing sessions for the iteratively developed prototypes – is involved in recruitment and selection of end-users, in training and in assisting them during the real-life testing sessions;
 • Collects, centralizes and interprets the findings from the field pilot testing sessions
 • Participates in the elaboration of the scientific works necessary for the dissemination of the obtained results; identifies and suggests the most adequate publications / events in order to achieve the best impact in disseminating the project’s outcomes
 • Contributes to the identification of relevant stakeholders, develops and/or maintains the relations with each of them as agreed within the projects’ teams
 • Performs permanent or occasional tasks distributed to her/him within the project;
 • Participates in face-to-face or online consortium meetings as convened by the projects’ management procedures;
 • Assures the scientific contribution to the annual STR’s (scientific and technic reports) and to the final activity report required by the funding authority for each AAL project